Kjellerup Kunstforening Referat af Generalforsamling

1. Valg af dirigent.
Karin Nielsen blev valgt.

2. Formandens beretning.
Lone gennemgik årets udstillinger og omtalte forårets lokale kunstnere, ikke mindst den overvældende tilslutning til påskeudstillingen med lokale kunstnere, hvor 41 kunstnere udstillede. Også september måned havde et lokalt islæt, idet Grafisk værksted i Silkeborg kom med deres vandreudstilling i anledning af Asger Jorns 100 års dag.
Lone sluttede af med en opfordring til medlemmerne om at hverve familie, venner og bekendte. Vi er godt 100 medlemmer, men vi vil gerne være flere. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.
På valg var Rikke Vestring, Gunnar Hovgesen, Jane Bundsgaard og Jonna Bitsch. Rikke Vestring modtog ikke genvalg, de øvrige blev genvalgt. Irene Porse trådte ind i bestyrelsen, mens Solveig Dam blev nyvalgt som suppleant.
5. Valg af revisor.
Rita van Diermen blev genvalgt.
6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet på 750 kr. er uændret.
7. Indkomne forslag.
Ingen.
8. Evt.